Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij

 Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: LJUDSKA UNIVERZA zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica

Skrajšano ime organa: Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Sedež:  Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

Matična številka:  5052335

Identifikacije za DDV: SI 25881485

Odgovorna oseba: mag. Brigita Kruder, direktorica

Telefon: 02 843 07 30 ali 041 682 596

Spletni naslov: http://www.lu-sb.si

E–naslov: info@lu-sb.si

Datum prve objave kataloga: Maj 2010

Datum zadnje spremembe: 1.2.2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lu-sb.si

Druge oblike kataloga: V pisni obliki na sedežu Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa: Zavod je ustanovila Občina Slovenska Bistrica za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.

Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje predšolskih in šolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnilno dejavnost.

Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.

Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost, predvsem na področju izobraževanja odraslih, v skladu s celovito ponudbo svoje dejavnosti pa opravlja tudi kulturno, razstavno, izdajateljsko in druge dopolnilne dejavnosti.

Od leta 2022 je zavod od Občine Slovenska Bistrica dobil v upravljanje Center za starejše Metulj, kjer potekajo neformalna izobraževanja in razne aktivnosti za starejše.

2.a Organigram organa

2.b Organi zavoda z vseh delovnih področjih

Svet zavoda, direktor, andragoški zbor, strokovni aktivi.

Aktualni člani sveta zavoda za obdobje 2021 – 2025:

 • Valentina Tomasini, predsednica sveta
 • Sašo Vukadinović, namestnik predsednice
 • Lea Ornik, članica
 • Metka Pristovnik, članica

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Brigita Kruder, direktorica

Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

02 843 07 30 ali 041 682 596

e-pošta: brigita.kruder@lu-sb.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

•          Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  (z opisi del in nalog delovnih mest);

•          Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;

•          Pravilnik o pečatih in štampiljkah;

•          Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);

•          Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi (z obrazcem vloga);

•          Požarni red;

•          Izjava o varnosti z oceno tveganja;

•          Pravilnik o računovodstvu;

•          Pravilnik o posredovanje informacij za medije;

•          Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih;

•          Poslovnik o delu sveta zavoda;

•          Poslovnik o delu andragoškega zavoda.

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

Povezave na državne predpise in zakonodajo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

•         Zakon o zavodih

•          Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

•          Zakon o varstvu osebnih podatkov  

•          Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

•          Zakon o splošnem upravnem postopku  

•          Zakon o javnem naročanju  

•          Zakon o javnih uslužbencih

•          Zakon o delovnih razmerjih

•          Zakon o računovodstvu

•          Zakon o izobraževanju odraslih

•          Kolektivna pogodba za javni sektor  

•          Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

•          Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenij

•            Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

•          Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  

•          Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih

•          Pravilnik o šolski dokumentaciji v osnovni šoli   

•          Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednji šoli  

•          Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije  

Povezava na pravne akte EU:

Seznam predpisov lokalne skupnosti

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

•          Letni delovni načrt zavoda (LDN);

•          Letno poročilo zavoda;

•          Finančni načrt zavoda;

•          Poslovno poročilo;

•          Poslovni načrt;

•          Strategija vseživljenjskosti učenja;

•          Letni program izobraževanja odraslih;

•          Resolucija o nacionalnem izobraževanju odraslih;

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

– postopek priznavanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja,

– postopki volitev,

– postopek izbire kandidata za zaposlitev,

– postopek spremembe aktov,

– postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanja storitev.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam zaposlenih.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Pravna oseba ne vodi drugih informatiziranih zbirke podatkov.

3. Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju:

P85.590- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe so:

·        M/80.10 Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje

·        M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje

·        M/80.2 Srednješolsko izobraževanje

·        M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje

·        M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

·        M/80.3 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje

·        M/80.301 Višješolsko izobraževanje

·        M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje

·        M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje

·        M/80.41 Vozniške šole

·        M/80.42 Drugo izobraževanje

·        M/80.421 Izobraževanje po posameznih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem

·        M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

·        K/75.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja

·        K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje

·        K/74.83 Tajniška dela in prevajanje

·        K/74.84 Druge poslovne dejavnosti (npr. organizacija razstav, sejmov, kongresov, posvetov…)

·        DE/22.11 Izdajanje knjig

·        DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov

·        0/92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti

·        0/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje (Sem spada: priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov ter drugih odrskih prireditev, izdelava izvirnih izdelkov z namenom ohranjanja kulturne dediščine).

·        0/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve (Sem spada: dejavnost koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih zmogljivosti, dejavnost tonskih študijev, dejavnost agencij za prodajo vstopnic…)

·        0/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n. (Sem spada: druge neomejene razvedrilne dejavnosti – dejavnost plesnih šol in plesnih učiteljev).

·        0/92.5l Dejavnost knjižnic in arhivov

·        0/92.511 Dejavnost knjižnic.

4. Naši izobraževalni programi:

a) izobraževanje za pridobitev izobrazbe oz. formalni javnoveljavni izobraževalni programi

 • Osnovna šola  za odrasle – (6., 7., 8. in 9. razred)
 • TRGOVEC – SPI in TRGOVEC – prekvalifikacija
 • Ekonomski tehnik – SSI/PTI
 • Strojni tehnik – SSI/PTI

b) neformalni javnoveljavni izobraževalni programi:

 • Usposabljanja za življenjsko uspešnost:
 • UŽU – most do izobrazbe
 • UŽU – moj korak
 • UŽU – beremo in pišemo skupaj
 • UŽU – moje delovno mesto
 • Računalniška pismenost za odrasle
 • Nemščina za odrasle
 • Slovenščina za tujce
 • Angleščina za odrasle

c) neformalno izobraževanje

 • Računalniška digitalna pismenost odraslih
 • Tečaji računalništva – začetni, nadaljevalni in specializirani
 • Tečaji tujih jezikov – angleški, nemški, italijanski, francoski, španski, ruski in kitajski
 • Seminarji s področja komunikacije in osebne rasti
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Kreativne delavnice
 • Zdrav življenjski slog

d) dejavnosti izobraževanja odraslih v nacionalnem interesu

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Središče za samostojno učenje

Študijski krožki

f. ) dodatna strokovna pomoč udeležencem

ISIO – SVETOVALNO SREDIŠČE

Ljudska univerza skrbi tudi za brezplačno ponudbo izobraževalnih oblik, predvsem neformalne narave. Tako ponujamo Središče za samostojno učenje, kjer si lahko člani s pomočjo modernih didaktičnih sredstev in različnih računalniških programov pridobivajo nova znanja, nudimo brezplačne in zaupne informacije o možnostih izobraževanja v Svetovalnem središču, ki deluje po modelu ISIO.

5. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta: www.lu-sb.si

Fizični dostop: na lokaciji Ljudske univerze Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica v času uradnih ur in po predhodnem dogovoru na 02 843 07 30.

Uradne ure:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 7.30 do 15.30

– petek: od 7.30 do 13. ure

Obrazec: Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • podatek o višini plače direktorja;
 • podatek o izplačani uspešnosti direktorja;
 • podatek o številu računalnikov;
 • višina šolnine;
 • pogoji za vpis v programe.  

7. Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:

Pristojna oseba: Valentina Tomasini, strokovna delavka

Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

041 314 811, valentina.tomasini@lu-sb.si

(Visited 267 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST