Skoči na glavno vsebino

Digital education for all – developement of technology enhanced learning for unemployed persons

VABILO

na dvodnevno hibridno konferenco v okviru projekta

Erasmus+ “Digitalno izobraževanje za vse – Razvoj tehnološko okrepljenega učenja brezposelnih oseb”.

Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, SLOVENSKA BISTRICA

19. 10. – 20. 10. 2023

Vabimo vas na hibridno konferenco, ki bo potekala z namenom širjenja rezultatov projekta Erasmus+ “Digitalno izobraževanje za vse – Razvoj tehnološko okrepljenega učenja brezposelnih oseb”, ki bo potekala v Sloveniji, v Slovenski Bistrici, v času od 19.10.2023 do 20.10.2023. Namen konference je razširjanje in predstavitev rezultatov projekta ciljni skupini projekta ter javnosti.


Kratek opis projekta:

Društvo “ŽENA” izvaja projekt v okviru programa Erasmus+ v partnerstvu z naslednjimi partnerskimi organizacijami:

– Eurokreator, Poljska

– Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Slovenija

– Univerza Palackého v Olomoucu, Češka republika

– Hrvaški zavod za zaposlovanje Šibenik, Republika Hrvaška

Cilj projekta “Digitalno izobraževanje za vse – razvoj tehnološko okrepljenega učenja brezposelnih oseb” je vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb (s poudarkom na ženskah) v procese spletnega izobraževanja in/ali hibridnega pouka z razvojem inovativnega digitalnega orodja, ki jim bo omogočilo pridobitev potrebnih kompetenc trga dela. Projekt je bil financiran s pomočjo Agencije za mobilnost in programe EU iz sklada Erasmus+ Evropske unije. Izvaja se 24 mesecev, skupna vrednost nepovratnih sredstev pa znaša 142.406,00 EUR.

Udeleženci:


1. Strokovne skupine, ki so sodelovale pri realizaciji projektnih rezultatov – strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju projektnih rezultatov, bodo rezultate predstavili v treh segmentih:
– Predstavitev spletne platforme, zasnovane za potrebe projekta.
– Predstavitev uporabniškega priročnika, ki podpira in pojasnjuje načine in možnosti uporabe spletne platforme.
– Predstavitev 10 tečajev, ki so jih strokovnjaki pripravili izključno za potrebe spletne platforme.


2. Častni povabljenci hibridne konference. Glede na to, da gre za “hibridno” konferenco, se bo mogoče dogodka udeležiti v živo in prek spleta (prek aplikacije Microsoft Teams in prenosa na kanalu YouTube), posamezne delavnice pa bodo v živo v prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

PROGRAM

dvodnevne hibridne konference

Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, SLOVENSKA BISTRICA

19. 10. – 20. 10. 2023.

 1. dan: Predstavitev projekta in partnerjev na spletu, predstavitev rezultatov projekta: spletne platforme, uporabniškega priročnika in spletnih tečajev ter delavnic v živo na določene teme s povratnimi informacijami udeležencev; dan spletnih medijev.

  Spletni dostop prek Microsoft Teams: https://bit.ly/3Qdn6Ub
  Ali pa samo ogled prek kanala YouTube LU Slovenska Bistrica:
  https://www.youtube.com/channel/UCmVAzcFV0lFm5jNvoABbQAw
 1. 16:00 – 16:45 – Uradna otvoritev konference, predstavitev programa konference, predstavitev projekta in partnerskih organizacij ter uvodni nagovori
 2. 16:45 – 17:15 – Predstavitev platforme https://educate-me.eu/
 3. 17:15 – 17:30 – Predstavitev spletne platforme in rezultatov projekta s testiranjem ter splošna razprava

V živo:

 1. 17:30 – 18:30 – Delavnica na temo Komunikacijske veščine z informacijami iz virtualne prakse
 2. 18:30 – 19:30 – Delavnica na temo aktivnega poslušanja z informacijami iz virtualne prakse
 3. 19:30 – 20:30 – Delavnica na temo projektnega razmišljanja z informacijami iz virtualne prakse.

2. dan: Predstavitev projekta, rezultatov projekta na spletu in delavnice v živo na določene teme s povratnimi informacijami udeležencev; dan, ko mediji snemajo delavnice v živo.

Na spletu:

 1. 9:00 – 13:00 – Predstavitev rezultatov projekta: platforma, spletni tečaji na FB, kanal YT, …

V živo:

 1. 9:00 – 13:00 – Uvod v drugi dan konference, predstavitev rezultatov projekta – predstavitev spletnih tečajev,
 2. 9:00 – 10:30 – Delavnica na temo Osnove angleščine z informacijami o virtualni praksi
 3. 10:00 – 11:00 – Delavnica na temo kibernetske varnosti z informacijami iz virtualne prakse
 4. 11:00 – 12:00 – Delavnica na temo E-občan z informacijami o virtualni praksi
 5. 12:15 – 13:00 – Delavnica na temo Osnove informacijske tehnologije z informacijami iz virtualne prakse

  Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z izpolnitvijo kratkega vprašalnika: http://bit.ly/3rMH3Ia

INVITATION

to a 2-day hybrid conference as part of the project

Erasmus+ “Digital education for all – Development of technologies in order to improve the learning of unemployed people”.

Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, SLOVENSKA BISTRICA

19. 10. – 20. 10. 2023.

We invite you to a hybrid conference that will be held for the purpose of disseminating the project results of the Erasmus+ project “Digital education for all – Development of technologies in order to improve the learning of unemployed persons” which will be held in Slovenia, in Slovenska Bistrica, in the period from 19.10.2023. until 20.10.2023. The aim of this conference is the dissemination and demonstration of the project results to the target group of the project as well as to the public.

Short description of the project:

Association “ŽENA” implements the project as part of the Erasmus+ program, in partnership with the following partner organizations:

 • Eurokreator, Poland
 • Ljudska Univerza Slovenska Bistrica, Slovenia
 • Palackého University in Olomouc, Czech Republic
 • Croatian Employment Service Šibenik, Republic of Croatia

The goal of the project “Digital education for all – Development of technologies in order to improve the learning of unemployed persons” is the inclusion of long-term unemployed persons (with an emphasis on women) in the processes of online education and/or hybrid classes through the development of an innovative digital tool that will enable them to acquire the necessary competencies labour market. The project was financed with the assistance of the Agency for Mobility and EU Programs from the Erasmus+ Fund of the European Union. It is implemented over a period of 24 months, and the total value of grants is EUR 142,406.00.

Participants:

 1. The expert teams that worked on the realization of the project results – experts who worked on the creation of the project results will present the results in three segments:
 2. Presentation of the web platform designed for the needs of the project.
 3. Presentation of the user manual that supports and explains the ways and possibilities of using the web platform.
 4. Presentation of 10 courses created by experts exclusively for the needs of the web platform.
 5. Honoured invitees of the hybrid conference. Given that this event is a “Hybrid” conference, it will be possible to attend the event live and online (via Teams and broadcast on the YouTube channel),

individual workshops will be held live on the premises of the Ljudska univerza Slovenska Bistrica

PROGRAM

Hybrid conferences

Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, SLOVENSKA BISTRICA

19. 10. – 20. 10. 2023.

Day 1: Online presentation of the project and partners, presentation project results: the web platform, user’s manual and online courses, and live workshops on specific themes with feedback from participants; online media day.

Online access via Microsoft Teams: https://bit.ly/3Qdn6Ub

Or just watching through the YouTube channel of LU Slovenska Bistrica: https://www.youtube.com/channel/UCmVAzcFV0lFm5jNvoABbQAw

 1. 16:00 – 16:45 – Official opening of the conference, introduction to the conference program, presentation of the project and partner organizations and opening remarks
 2. 16:45 – 17:15 – Introduction to https://educate-me.eu/ platform
 3. 17:15 – 17:30 – Presentation of the web platform and project results with testing and general discussion

Live:

 1. 17:30 – 18:30 – Workshop on the theme of Communication skills with information of virtual practice
 2. 18:30 – 19:30 – Workshop on the theme of Active listening with information of virtual practice
 3. 19:30 – 20:30 – Workshop on the theme of Project thinking with information of virtual practice.

Day 2: Presentation of the project and partners, presentation of project results online and live workshops on specific themes with feedback from participants; live media day filming the workshops.

Online:

 1. 9:00 – 13:00 – Presentation of project results: the platform, online courses on FB, YT channel, …

Live:

 1. 9:00 – 13:00 – Introduction to the second day of the conference, Presentation of project results – presentation of online courses,
 2. 9:00 – 10:30 – Workshop on the theme of Basic English with information of virtual practice
 3. 10:00 – 11:00 – Workshop on the theme of Cybersecurity with information of virtual practice
 4. 11:00 – 12:00 – Workshop on the theme of E-citizen with information of virtual practice
 5. 12:15 – 13:00 – Workshop on the theme of Basic of IT with information of virtual practice

Please confirm your participation by completing a short questionnaire: http://bit.ly/3rMH3Ia

Mednarodno srečanje Drniš, Hrvaška, 12. – 13. 9. 2023. 

12 in 13. septembra 2023 je v okviru projekta Erasmus+ “Digitalno izobraževanje za vse – razvoj tehnološko okrepljenega učenja za brezposelne osebe” potekalo peto in hkrati zadnje mednarodno srečanje partnerjev. Gostitelj je bilo združenje “ŽENA”, srečanje pa je potekalo v prostorih združenja v mestu Drniš v Republiki Hrvaški. Srečanja so se udeležili vsi partnerji in strokovnjaki, vključeni v delo na rezultatih projekta, in sicer v živo v pisarnah združenja in prek spletne aplikacije Zoom.

Glavni namen srečanja je bil pregled napredka pri doseganju rezultatov projekta, pa tudi razprava o nadaljnjih prizadevanjih, ki so potrebna za uspešen zaključek projekta. Na delovnem sestanku so bile predstavljene nove konceptualne rešitve, ki se izvajajo v spletni izobraževalni platformi, ki se razvija v okviru projektnega rezultata 1. Predstavljen je bil implementiran sistem virtualne prakse, ki bo po mnenju partnerjev prihodnjim udeležencem platforme prinesel pomembno dodatno vrednost. Hkrati so bili na srečanju sklenjeni dogovori o organizaciji hibridnih konferenc, ki bodo potekale skozi mesec oktober. Ti dogodki bodo organizirani z namenom razširjanja rezultatov projekta in seznanjanja ciljne skupine z možnostmi platforme za spletno izobraževanje.

Projekt je bil financiran s pomočjo Agencije za mobilnost in programe EU iz sklada Erasmus+ Evropske unije, izvaja se 24 mesecev, skupna vrednost nepovratnih sredstev pa znaša 142.406,00 evrov.

Spodaj si oglejte, kako je bilo videti delovno druženje partnerjev v Drnišu!

Transnational meeting Drniš, Croatia, 12. – 13. 9. 2023.

On September 12th and 13th, 2023, the fifth, and the final, transnational meeting of partners was held as part of the Erasmus+ project “Digital Education for All – Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons”. The meeting was hosted by the “ŽENA” Association, and the meeting was held at the Association’s offices in the town of Drniš, Republic of Croatia. The meeting was attended by all partners and experts involved in working on project results, both live in the association’s offices and online via the Zoom application.

The main purpose of the meeting was revision of progress of project results, but also, discussion regarding further efforts that are needed to successfully bring the project to completion. During the working meeting, new conceptual solutions implemented in the online education platform, which is being developed as part of project result 1, were presented. The implemented virtual practice system was presented, which, according to the partners’ opinions, will bring significant additional value to future participants of the platform. At the same time, agreements were made at the meeting regarding the organization of hybrid conferences that will be held through the month of October. These events will be organized in order to disseminate project results and familiarize  the target group with the possibilities of platform for online education.

The project was financed with the help of the Agency for Mobility and EU programs from the Erasmus+ fund of the European Union, it is implemented for a period of 24 months, and the total value of grants amounts to 142,406.00 euros.

Below, see how the work gathering of the partners in Drniš looked like!

 

Transnational meeting Olomouc, Czech Republic, 19. – 20. 5. 2022. 

On 19th and 20th of May 2022. The second transnational meeting was held in the framework of the project “Digital Education for All – Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons”. The project has been running for 18 months and was financed from the Erasmus + program in the amount of EUR 142,406.00. The aim of the project is to include long-term unemployed people (with an emphasis on women) in the processes of online education and / or hybrid teaching through the development of innovative digital tools that will enable them to acquire competencies needed in the labor market.

The purpose of the meeting was to define the content and deadlines for the development of education programs for the unemployed, tests and platforms as well as defining the date of the next meeting and the date of mobility in order to test the platform.

The meeting was attended by representatives of 4 partner organizations Palacky University Olomouc from the Czech Republic (which hosted the meeting), “WOMAN” from Croatia, Eurokreator from Poland, People’s University of Slovenska Bistrica from Slovenia, Croatian Employment Service, Sibenik Regional Office – CISOK from Croatia participated in the meeting online.

Mednarodno srečanje v Olomoucu, Češka republika, 19. – 20. 5. 2022

 19. in 20. maja 2022 je potekalo drugo mednarodno srečanje v okviru projekta “Digitalno izobraževanje za vse – razvoj tehnološkega okrepljenega učenja za brezposelne osebe”. Projekt traja 18 mesecev in je financiran iz programa Erasmus + v višini 142.406,00 EUR. Cilj projekta je vključiti dolgotrajno brezposelne osebe (s poudarkom na ženskah) v procese spletnega izobraževanja in/ali hibridnega izobraževanja z razvojem inovativnih digitalnih orodij, ki jim bodo omogočila pridobitev kompetenc, ki jih potrebujejo na trgu dela.

Namen srečanja je bil opredeliti: vsebino in roke za razvoj izobraževalnih programov za brezposelne, testiranj in platforme ter opredeliti datum naslednjega srečanja in datum mobilnosti za preizkus platforme.

Srečanja so se v živo udeležili predstavniki 4 partnerskih organizacij. Poleg Palacky University Olomouc iz Češke republike, ki je gostil srečanje, so na srečanju sodelovali »ŽENA« iz Hrvaške, Eurokreator iz Poljske in Ljudska univerza Slovenska Bistrica iz Slovenije. Hrvaški zavod za zaposlovanje, Območni urad Šibenik – CISOK iz Hrvaške je sodeloval na srečanju preko spleta.

Transnational meeting Cracow, Poland, 13. – 14. 10. 2022.

On October 13th and 14th, 2022 the third transnational meeting was held in the framework of the project “Digital Education for All – Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons” The meeting was held in Krakow, Poland, organized by the Polish partner of Eurokreator.

The project is being implemented for 18 months and was financed from the Erasmus+ program in the amount of EUR 142,406.00.

The goal of the project is to include long-term unemployed people (with an emphasis on women) in the processes of online education and/or hybrid classes through the development of an innovative digital tool that will enable them to acquire the competencies needed in the labor market.

The purpose of the meeting was to create the final version of the web application and the final version of the online education program based on the results of the web application testing.

Mednarodno srečanje v Krakovu, Poljska, 13. – 14. 10. 2022

 13. in 24. oktobra 2022 je potekalo tretje mednarodno srečanje v okviru projekta “Digitalno izobraževanje za vse – razvoj tehnološkega okrepljenega učenja za brezposelne osebe”. Projekt traja 18 mesecev in je financiran iz programa Erasmus + v višini 142.406,00 EUR.

Cilj projekta je vključiti dolgotrajno brezposelne osebe (s poudarkom na ženskah) v procese spletnega izobraževanja in/ali hibridnega izobraževanja z razvojem inovativnih digitalnih orodij, ki jim bodo omogočila pridobitev kompetenc, ki jih potrebujejo na trgu dela.

Namen srečanja je bil izdelava končne verzije spletne aplikacije in končnih verzij spletnih izobraževalnih programov na podlagi rezultatov testiranja spletne aplikacije.

(Visited 141 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST